Sopimusehdot

Verkkosivujen ja verkko­kaupan yleiset sopimus­ehdot

Näitä sopimusehtoja noudatetaan Affordian (Affordia Oy:n tai Jokinetin) ja kotisivuasiakkaiden välisessä asioinnissa. Sopimusehtoja on päivitetty viimeksi 30.11.2021.

Sopimusehtojen viimeisin versio on näkyvilla Affordia Oy:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.affordia.fi/sopimusehdot.

Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja uudempi versio sopimusehdoista korvaa aiemmin voimassa olleen.

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas on antanut luvan ohjelmiston (verkkosivusto, verkkokauppa tai muu ohjelmisto) toteutuksen aloittamiseen joko kirjallisesti tai suullisesti.

2. Sopimuskausi

Sopimuskauden pituus on 12 kuukautta kerrallaan ja sopimus jatkuu automaattisesti uudelle kaudelle, ellei sopimusta ole irtisanottu tai asiasta muuta kirjallisesti sovittu.

Sopimuskauden pituus juontaa juurensa siitä, että verkkotunnus ja palvelimen resurssit joudutaan varaamaan yleensä vuodeksi eteenpäin.

Sopimuskauden alku- ja loppupäivämäärä määräytyvät yleensä samoista päivämääristä, mille aikavälille palvelimen resurssit on varattu.

3. Sopimuksen irtisanominen

Jos kumpikaan osapuoli ei irtisano määräaikaista sopimusta vähintään 40 vrk ennen seuraavan sopimuskauden alkua, sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti seuraavan sopimuskauden loppuun asti.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa ja myös ilman painavaa syytä.

Jos asiakas irtosanoo sopimuksen myöhempänä ajankohtana, kuin 40 vrk ennen seuraavan sopimuskauden alkua, laskutetaan asiakkaalta vähintään palvelun uudesta kaudesta Affordia Oy:lle syntyneiden kustannusten määrä. Muuten irtisanomisaika on kuluvan sopimuskauden loppuun.

Jos sopimus irtisanotaan Affordia Oy:n toimesta, on irtisanomisaika kuluvan sopimuskauden loppuun, mutta kuitenkin aina minimissään 4 kuukautta.

Sopimuksen irtisanomisen jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai siirtää asiakkaalle tehtyä ohjelmistoa tai sen osaa toisella palveluntarjoajalle tai palvelimelle ilman Affordia Oy:n suostumusta. Asiakkaalla ei ole myöskään omistusoikeutta sovelluksen lähdekoodeihin, eikä oikeutta hyödyntää ohjelmistoa tai sen osia viimeisen sopimuskauden päättymisen jälkeen.

Affordia Oy:llä on oikeus sulkea palvelua varten avatut resurssit viimeisen sopimuskauden jälkeen. Affordia Oy:llä on myös oikeus irtisanoa sopimus ja sulkea palvelu maksamattoman laskun vuoksi kahden maksukehoituksen jälkeen.

4. Verkkosivujen perustamiseen sisältyy

Verkkosivujen perustaminen sisältää yhdessä asiakkaan kanssa valitun valmiin ulkoasupohjan pohjalta tehdyt verkkosivut sekä maksullisten kuvien käytön (istockphoto.com) sivuja perustettaessa (yleensä maksimissaan n. 15-20 kpl/verkkosivut).

Asiakas vastaa tekstien ja mediatiedostojen (kuvat/videot) toimittamisesta, ellei asiasta ole muuta sovittu.

5. Palvelun kuukausimaksuun sisältyy

Palvelun kuukausimaksuun sisältyy hinnastossa näkyvät ominaisuudet.

Tutustu hinnastoon tarkemmin Jokinetin kotisivuilla.

6. Palvelun kuukausimaksuun ei sisälly

Koodimuutosten tekeminen ei sisälly palvelun kuukausimaksuun. Niiden tekemisestä peritään kulloisenkin hinnaston mukainen maksu.

7. Hintojen tarkistus

Affordia Oy:llä on oikeus tarkistaa palvelun hintoja vastaamaan kustannustason yleistä nousua (indeksikorotus) tai palvelun toimittamiseen liittyvien palvelin- yms. kustannusten kasvaessa.

8. Affordia Oy:n vastuut

Sisältöpäivitykset:

Reagointi normaalisti työ- ja virka-aikojen puitteissa.

Häiriötilanteet:

Häiriön korjaus työ- ja virka-aikojen puitteissa, mikäli eriävistä vasteajoista ei ole sovittu.

Laaja palvelukatko tai häiriö:

Häiriön korjaus työ- ja virka-aikojen puitteissa. Affordia Oy:n vastuu rajoittuu enintään yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Hyvitys myönnetään palvelun veloituksettomana käyttöaikana.

9. Affordia Oy ei ole vastuussa

– satunnaisista palvelukatkoksista järjestelmässä

– huolto- ja päivitystöistä aiheutuvista katkoksista

– tietomurron aiheuttamasta tietovuodosta tai muusta vahingosta

– datan häviämisestä esim. levy- tai laiterikon tai tietomurron seurauksesta

– ohjelmointivirheestä aiheutuvasta järjestelmän virheellisestä toiminnasta tai toimimattomuudesta tai siitä aiheutuvasta vahingosta

10. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitusta häiriöstä välittömästi Affordia Oy:lle, jotta tämä on tietoinen asiasta.

Asiakkaan tulee noudattaa normaalia huolellisuutta salasanojen kanssa sekä niiden säilyttämisen suhteen.

11. Muut ehdot

Mahdolliset riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Ratkaisemattomat tilanteet käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa Joensuussa.